Kvalitetsarbeid ved Flåttsenteret

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert november 27, 2023

Kvalitetssystemer:

Kvalitetssystem ved SSHF
Flåttsenteret følger Sørlandet Sykehus HF (SSHF) sine etablerte kvalitetssystem. Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved SSHF Kristiansand, er nasjonalt referanselaboratorium for borreliadiagnostikk. Laboratoriet følger etablerte kvalitetssystemer.

Publikumskontakt:
Flåttsenteret mottar daglig flere e-post og telefon-henvendelser fra folk fest og fra behandlere. Gjennom den kontakten får vi befestet at vår tjeneste oppfattes som nyttig og svært relevant. Folk flest er takknemlige for at tjenesten er etablert, og gir gode tilbakemeldinger skriftlig som muntlig. Tilsvarende gjelder for henvendelser fra helsepersonell.

Undervisning:
All vår undervisningsaktivitet er oppdatert i forhold til gjeldende kunnskapsgrunnlag for virksomheten. Noen uker før planlagte kurs sender vi ut en nettbasert spørreundersøkelse til deltagerne om flått og flåttbårne sykdommer. Undersøkelsen gjentas rett etter kurset. Derved får vi inntrykk av om læringsmål blir nådd. Det gjør de i stor grad.

Faglig oppdatering:

Litteratursøk
Flåttsenteret vektlegger forskning preget av åpenhet, uavhengighet, etterprøvbarhet og transparens. Vi søker ukentlig i forskningsdatabaser etter ny forskning på flåttbårne sykdommer. På vår nettside legger vi ut publikasjonslister fra anerkjente tidsskrift som bruker dokumenterbare kvalitetssikringsprosesser. Spesielt viktige publikasjoner kommenteres under nyheter på forsiden vår. Vi baserer våre anbefalinger på kunnskapsoppbygging over år, ut fra kliniske erfaringer og forskning.

Kongresser
Vi deltar jevnlig på nasjonale, nordiske, europeiske og internasjonale forskerkonferanser som handler om flått og flåttbårne sykdommer. Vi er medarrangør for Nordiske konferanser om flått og flåttbårne sykdommer.

Forskning
Vi er aktivt med i forskningsnettverk utgående fra BorrSci (Lyme borreliosis; a scientific approach to reduce diagnostic and therapeutic uncertainties), og andre forskningsprosjekt vedrørende flåttbårne sykdommer (NorthTick). Vi er med i forskningssamarbeid på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå.

Retningslinjearbeid
Flåttsenteret er rådspurt i forhold til å oppdatere informasjon om flått og flåttbårne sykdommer på NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok), i Legemiddelhåndboka, i arbeid med antibiotika-retningslinjer for sykehus og for allmennpraksis, og er involvert i faglige oppdateringer av lærebøker. Flåttsenteret har hatt ansvaret for å utarbeide «Nordisk konsensus om utredning og oppfølging av personer med langvarige plager ved mistenkte flåttbårne sykdommer» – på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Registre:

MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer)
Årlige tilfeller av organmanifestasjoner av borreliose (disseminert borreliose) og TBE registreres i MSIS. Innspill fra Flåttsenteret/referansegruppen ble tatt hensyn til i forhold til nye retningslinjer for TBE-vaksinasjon.

«Flåttregister» & biobank
Det er etablert et klinisk register med biobank for flåttbårne sykdommer gjennom BorrSci-prosjektet. I forlengelsen av BorrSci er det søkt om opprettelse av en database og et helseregister for flåttbårne sykdommer i Norge. Dette er viktig for kvalitetssikring vedrørende forekomst, klinisk bilde, diagnostikk og utfall av behandling for personer med disseminerte flåttbårne sykdommer. Vi får derved gode prospektive målemuligheter om forhold vedrørende tid fra debut av symptom til første legekontakt, tid fra legekontakt til diagnose, tid fra diagnose til behandling, mål på antibiotikavalg og behandlingsvarighet, og vurderinger av hvordan det går med de som blir behandlet (prognose).

Nettside:
Vi har etablert et system for tilbakemelding på bruken av vår nettside fra publikum. Vi gjorde en brukerundersøkelse  på nettsiden sommer/høst 2019. Den vil gjentas sommer/høst 2020.

Rapportering:
Flåttsenteret rapporterer årlig om sin virksomhet til Helsedirektoratet.
Se mer her: https://forskningsprosjekter.ihelse.net/senter/rapport/NK-SS-32/2019