BorrSci

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 13, 2024

BorrSci er et forskningsprosjekt på borreliose og andre flåttbårne infeksjoner, finansiert med tverregionale forskningsmidler via programmet HELSEFORSK. Flere helseforetak og forskningsinstitusjoner i Norge samarbeider i prosjektet.

TickVA flått

Gjennom fem arbeidspakker har prosjektet som mål å bedre kunnskap om diagnostikk, behandling og langtidsplager etter borreliose og andre flåttbårne infeksjoner. Prosjektet startet september 2015, med planlagt sluttføring desember 2024.
(BorrSci: Lyme borreliosis; a scientific approach to reduce diagnostic and therapeutic uncertainties)

Arbeidspakke 1:  Øke forståelsen av fenomenet «kronisk borreliose»

Arbeidspakken har tre delprosjekt:

Delprosjekt 1: Kartlegge forekomst av fenomenet «kronisk borreliose» i Norge (FKB). Studien startet oktober 2016, ved at det ble sendt ut en henvendelse til 270 fastleger i Norge (randomisert utvalg). I henvendelsen ble fastleger oppfordret til å inkludere pasienter til studien. Grunnet få tilbakemeldinger fra fastlegene ble det høst/vinter 2019/20 sendt ut 270 000 SMS-er til et utvalg av den norske befolkningen, hvor personer med kroniske helseplager, som de selv relaterte til flåttbitt, ble invitert til å delta i studien. 384 personer ble inkludert via SMS-metoden. Les mer her.

Delprosjekt 2: Kartlegge kliniske karakteristika hos personer med fenomenet kronisk borreliose ut fra data samlet inn ved metoder som beskrevet i punktet over.

Delprosjekt 3: Vurdere blodprøvefunn i forhold til tegn på tidligere eller pågående infeksjon med borrelia bakterier, eller andre flåttbårne mikrober, hos personer med fenomenet kronisk borreliose.

Kontaktperson: Audun Aase, seniorforsker, avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet, e-post: Audun.Aase@fhi.no


Arbeidspakke 2: Bedre kunnskapsbasert behandlingspraksis av nevroborreliose

I arbeidspakke 2 vurderes om standard antibiotikabehandling for nevroborreliose (to uker med Doxycyclin tabletter) er minst like effektivt som langtidsbehandling (seks uker med Doxycyclin tabletter), for å forhindre plager og funksjonstap etter seks måneders oppfølging. Anbefalte retningslinjer for Norge og Europa er 2- 3 ukers behandling med enten tablettkur eller intravenøs behandling. De fleste blir helt friske etter behandling, men noen rapporterer restplager måneder etter infeksjonen. Vanligst er plager som utmattelse og følelse av konsentrasjonsproblemer. I perioden 2015 tid desember 2019 er personer med akutt nevroborreliose fra 8 sykehus i Sør Norge inkludert i studien.  Behandlingsstudien er dobbelblindet og randomisert, det vil si at personer som deltar er tilfeldig valgt inn i en av de to behandlingsgruppene (2 uker behandling, eller 6 uker), og at verken de inkluderte eller de som jobber i prosjektet vet hvem som har fått hvilken behandling. Til sammen er  121 personer inkludert, hvorav 84 ved Sørlandet sykehus, 13 ved Molde sykehus, 9 ved Oslo Universitetssykehus, 6 ved Sykehuset i Telemark, 4 ved Haukeland Universitetssykehus, 2 ved Drammen sykehus, 2 ved Sykehuset i Vestfold og 1 ved Ålesund sykehus. Nå arbeides det videre med å analysere funnene. Se kort videosnutt om prosjektet her.

Publikasjoner:

Kontaktperson: Unn Ljøstad, nevrolog/forsker, nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus, e-post: unn.ljøstad@sshf.no


Arbeidspakke 3: Etablere biobank for flåttbårne sykdommer

Det etableres en biobank med tilhørende helseregister for sykdommen borreliose i Norge. Datamaterialet vil bli samlet inn fra deltakerne i arbeidspakkene 1 og 2 nevnt over, samt andre pågående og planlagte flåttprosjekter. En egen biobank for Lyme borreliose er en forutsetning for gjennomføringen av BorrSci prosjektet. Biobanken vil også legge til rette for fremtidig forskning. Biobanken vil inneholde materiale fra:

  • Personer med fenomenet «kronisk borreliose»
  • Personer med nevroborreliose
  • Personer inkludert i forskningsprosjektet TickVa
  • Personer med nevroborreliose inkludert i prosjektet Nasjonal studie på nevroborreliose
  • Personer inkludert i prosjektet “Borrelia PCR prosjektet”

Publikasjoner: Erik Thomas Thortveit, nevrolog og stipendiat fra Sørlandet Sykehus, har avlagt doktorgrad vedrørende flått-epidemiologiske data fra Søgne kommune (et samarbeidsprosjekt med BorrSci). Thortveit sin PhD omhandler Tick-borne infections and self-reported health complaints, med følgende publikasjoner:

Kontaktperson: Åslaug Rudjord Lorentzen, lege i spesialisering/forsker, nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus, e-post: aslaug.rudjord.lorentzen@sshf.no


Arbeidspakke 4: Søk etter nye biomarkører. Bedre forståelse av sykdomsmekanismer og langtidsplager etter nevroborreliose

Arbeidspakken har tre delprosjekt:

Delprosjekt 1: Vurdere styrke av immunrespons i forhold til antistoffer mot borrelia hos personer med nevroborreliose, og analysere cytokin og kjemokin proteinprofiler assosiert med immun responsen hos de samme personene. Resultatene blir korrelert med data fra delprosjekt 2. Analyser starter i 2020/2021.

Delprosjekt 2: Bestemme gen-profiler for ulike typer immunceller fra pasienter som blir friske etter behandling av borreliose, og fra pasienter som fortsatt har kliniske plager etter slik behandling. For å kunne avdekke om det finnes gener som kan knyttes til langvarige plager etter behandlet nevroborreliose skal man lete etter borreliose-assosierte genvarianter og genetiske biomarkører som karakteriserer pasientgruppene.

Delprosjekt 3: Kartlegge strukturelle, funksjonelle og kognitive forandringer i hjernen hos pasienter med nevroborreliose i akutt fase og etter behandling. Inklusjoner til MR-undersøkelse og nevropsykologisk testing er nå avsluttet. Se kort videosnutt om prosjektet her.

Publikasjoner:

 

Kontaktperson: Elling Ulvestad, avdelingsoverlege/forsker, avdeling for mikrobiologi og immunologi, Haukeland universitetssykehus, e-post: elling.ulvestad@helse-bergen.no


Arbeidspakke 5: Bedre pasientbehandling og spre ny kunnskap om borreliose

Etablere samarbeidsnettverk av forskere og klinikere for å bedre behandling av borreliose, styrke forskning, identifisere nøkkelutfordringer i forskning og behandling, og drive fram nye problemstillinger for forskning. Ny kunnskap om patologi, diagnostikk og behandling skal gjøres lett tilgjengelig for befolkningen, medisinsk fagpersonell, forskere og politikere.

Publikasjoner:

Kontaktperson: Randi Eikeland, nevrolog/leder, Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, e-post: randi.eikeland@sshf.no