Kart over flått i Skandinavia

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert mai 6, 2019

Flåttforskere i Norge, Sverige og Danmark har gått sammen om å lage et kart over Skogflåttens utbredelsesområde i Skandinavia. Den danske forskeren Lene Jung Kjær ved Danmarks Tekniske Universitet har hatt hovedansvaret for modelleringsstudien som nettopp ble publisert i det vitenskapelig tidsskriftet Eurosurveillance.

Kartet viser den sannsynlige utbredelsen av Skogflått (nymfer) i Norge, Sverige og Danmark. Rødt er veldig høy sannsynlighet, mens mørkegrønn er veldig lav. De hvite områdene er ikke medregnet.

Forskerne har undersøkte forekomsten av Skogflått (Ixodes ricinus) på 37 ulike steder i Danmark, 75 steder i Sverige og 47 steder i Norge. Innsamlingen skjedde i perioden 15. august – 30. september 2016. Data over hvor flått ble funnet, sammen med annen informasjon som temperatur, skogdekke og nedbør, ble benyttet til å lage et modelleringsverktøy som kan forutsi hvor i Skandinavia flåtten er utbredt.

I Danmark finner man flått stort sett i hele landet, i Sverige finner man mest flått i de sørlige delene av landet. Skogflåtten er altså utbredt over et større område i Sverige og Danmark sammenlignet med Norge, hvor den hovedsakelig finnes i kystnære områder. Årsaken til dette er blant annet at flåtten trenger minst 175 vekstdøgn (det vil si antall døgn med en gjennomsnittstemperatur på over 5⁰C) per år for å kunne etablere seg i et område. I Norge vil dette stort sett dreie seg om kyststrøkene, mens i Danmark og Sør-Sverige gjelder dette også i innlandet.

Mest flått i områder med mye folk

Et annet funn fra studien er at flåtten er mest vanlig i områder hvor det bor flest folk. 78,8 prosent av alle svensker bor innen fem kilometer fra et område med flått. I Danmark er tallet 73 prosent, mens i Norge bor 67,1 prosent innen fem kilometer fra et område med flått. Skogflåtten trives i tempererte strøk og er vanlig over store deler av Europa. De nordlige delene av Skandinavia ligger derfor i utkanten av Skogflåttens utbredelsesområde. Ifølge studien vil et varmere klima i fremtiden kunne føre til at Skogflåtten sprer seg til nye områder nord i Skandinavia.

Håper på mer presist kart i framtiden

Flåttkartet baserer seg hovedsakelig på data samlet inn i skogsområder, og områder som ligger 450 meter over havet har ikke blitt inkludert i studien. På sikt er det meningen at også andre områder skal legges inn i kartet. Forskerne arbeider nå videre med dataene sine. De holder blant annet på å finne ut om det er bestemte steder som har mye mer flått enn andre, og hvilke sykdomsfremkallende organismer de bærer på.

Del av ScandTick Innovation

Studien ble utført som en del av EU/Interreg prosjektet ScandTick Innovation som ble avsluttet høsten 2018. Forskningsprosjektet var det største på flått og flåttbårne sykdommer i Skandinavia, og ble ledet av Universitetet i Agder/Sørlandet sykehus HF og Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige. Førsteamanuensis Vivian Kjelland, Lars Korslund og Audun Slettan ved Universitetet i Agder har også bidratt inn i studien.