Bedre overvåking av nevroborreliose i Europa

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 3, 2021

Nevroborreliose er nå med på listen over sykdommer som inngår i EUs epidemiologiske overvåkning.

Den 22 juni 2018, oppdaterte EU-kommisjonen listen over overførbare sykdommer slik at nevroborreliose for første gang i historien er med på listen over sykdommer som inngår i EUs epidemiologiske overvåkning [1]. I praksis betyr dette at alle EU/EØS- land nå er forpliktet til å rapportere inn årlig insidens av nevroborreliose. Innrapporteringen skal begynne i 2019, og meldingskriteriene som skal benyttes vil være like for alle de europeiske landene.

Mer omfattende informasjon

Borreliose er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge, og i resten av Europa. I en nylig litteraturgjennomgang ble det estimert at forekomsten av borreliose i Vest-europa var 22 tilfeller per 100 000 personer per år [2]. Det er imidlertid allment kjent at systemene for overvåking og innrapportering av borreliose varierer mellom de ulike landene. Derfor har det tidligere vært utfordrende å få en nøyaktig oversikt over sykdomsforekomst og geografisk utbredelse.

Innsamling av sammenlignbare EU-data på neuroborreliose ville gi mer omfattende informasjon om forekomsten av sykdommen på et europeisk nivå og en mer pålitelig vurdering av trender over tid i EU/EØS-landene. Dette er en gledelig nyhet som vil gagne både helsepersonell, forskere og pasienter.