Mikroskopimetode uegnet for Borrelia diagnostikk

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Studien hvor man etterprøvde Ivar Mysterud og Morten Laane sin mikroskopimetode er nå publisert.

 

laboratory Microscope isolated on white background

 

Det er vanskelig å påvise Borrelia-bakterier ved mikroskopi, ettersom forekomsten i blod ved borreliainfeksjoner er lav (med unntak av tilbakefallsfeber). Mysterud og Laane mente i en artikkel fra 2013 å ha funnet en metode for å påvise av Borrelia og Babesia i blod etter flåttbitt. Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Universitetet i Oslo og fire andre uavhengige laboratorier undersøkt mikroskopimetoden til Laane og Mysterud. Studien er nå publisert i journalen Infectious Diseases.

I studien ble prøver som tidligere var kategorisert som positive på Borrelia/Babesia av Mysterud og Laane gjennomgått på nytt sammen med kontrollprøver. Mikroskoperingen var blindet. Det vil si at Mysterud og Laane ikke visste hvilken gruppe blodprøvene stammet fra. Ved å bruke mikroskopi-metoden til Mysterud og Laane ble 66% av prøvene fra pasientgruppen og 85% av prøvene fra kontrollgruppen kategorisert som positive for Borrelia og/eller Babesia. Men PCR-tester (påvisning av arvestoff) utført av fire uavhengige laboratorier kunne ikke påvise Borrelia eller Babesia DNA. Babesia ble heller ikke funnet ved konvensjonell mikroskopi.

Mikroskopi-metoden til Mysterud og Laane er grundig vurdert. Hovedkonklusjonen er at den ikke er egnet til diagnostikk av Borreliose.

Mikroskopi kan ikke brukes for å påvise Borrelia-bakterien i blod. Når det gjelder Babesia bruker mange anerkjente mikrobiologiske laboratorier mikroskopi, men god praksis er å bekrefte funn med PCR for være sikker på at det faktisk er Babesia man ser.

 


 

A method of ‘simple microscopy’ for detecting Borrelia in blood was developed by Mysterud and Laane from the department of Molecular Biosciences and Biology at Oslo University. A validation study has now been performed and published in the current issue of Infectious Diseases. The ‘simple microscopy’ Method was assessed thoroughly and found to be useless. Masked samples from cases previously judged positive by the ‘simple microscopy’ and from a healthy control group were included. Microscopy by Mysterud and Laanes’s method identified structures claimed to be Borrelia- and/or Babesia in 66% of the blood samples of the patient Group, and in 85% in the healthy control group. PCR-tests performed by four independent laboratories did not detect Borrelia or Babesia DNA. Babesia was also not found by conventional microscopy.

Mysterud and Laane’s method for microscopy has been thouroughly assessed. The main conclusion is that it is useless for diagnosing Borreliosis. Mikroscopi in general is not useful for detecting Borrelia-backteria in blood due to its low concentration in blood (with the exception of Tick-borne Relapsing Fever). Regarding Babesia, microscopy can be useful, but any findings should always be confirmed by PCR.