TBE-prosjektet i Telemark og Vestfold/Agder (Tick-borne encephalitis in Norway-acute phase characteristics and long tern outcomes)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 29, 2021

Det har vært en klar økning i antall pasienter med infeksjon med Tick borne (TBE)-virus de to siste årene i Telemark og Vestfold. Det er derfor behov for nærmere kartlegging av både den akutte fase av sykdommen og følgetilstander. Første del av studien er en retrospektiv deskriptiv studie. Vi vil i denne delen systematisere data som allerede finnes i elektronisk pasientjournal for pasienter med gjennomgått infeksjon med TBE-virus i Telemark, Vestfold og Agder (2018-2020). Vi ønsker med denne studien å øke kunnskapen om hvordan sykdommen arter seg i Norge i akuttfasen. Dette er tidligere ikke beskrevet for en så stor pasientkohort i Norge, kun kasuistikker. Andre del av studien er en prospektiv observasjonsstudie (2018-2022) hvor vi vil vurdere hvilke og hvor hyppig resttilstander er for pasienter som har gjennomgått infeksjon med TBE-viruset. Pasientene vil bli fulgt opp klinisk og det skal utføres nevropsykologisk testing ved bruk av spørreskjema for å vurdere livskvalitet, fatigue og kognitive endring. Prosjektet er initiert av Sykehuset i Telemark (prosjektleder er mikrobiolog Yngvar Tveten og daglig prosjektleder er infeksjonsmedisiner Hilde K Skuland) som samarbeider tett med Sørlandet sykehus og Flåttsenteret. Nevrolog Randi Eikeland er hovedveileder for planlagt PhD for Hilde Kristine Skuland. Lokal prosjektleder i Agder er nevrolog Åslaug Rudjord  Lorentzen og nevrolog Anne Marit Solheim, De skal inkludere pasienter ved nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus, mens mikrobiolog Hanne Quarsten vil være behjelpelig med logistikk for lagring av biologisk prøvemateriale samlet inn i del 2 av studien. I Vestfold er infeksjonsmedisiner Tore Steinstad ansvarlig for inklusjon av pasienter.