Skogflåttencefalitt (TBE)

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert april 14, 2021

Kort om Skogflåttencefalitt

Skogflåttencefalitt forårsakes av et flavivirus, kalt TBE-virus (Tick Borne Encephalitt). TBE-Eu virus dominerer i Vest-Europa, mens TBE-Sib og TBE-Far Eastern (FE) finnes lenger øst. TBE er meldingspliktig til MSIS, gruppe A (encefalitt). I Norge er totalt 143 tilfeller meldt i perioden 1994-2017 (28 tilfeller i 2018, hvorav 26 smittet i Norge), hvorav 117 er smittet i Norge. Alle er smittet nær kysten i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud og tilstøtende geografiske områder. Se også informasjon om sykdommen fra Folkehelseinstituttet og EAN oversikt1.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Inkubasjonstiden er 2 – 28 d (oftest 7-14 d) etter flåttbitt2. Det er stor variasjon i det kliniske bildet fra asymptomatisk (vanlig) til svært alvorlig sykdom. Bifasisk forløp er vanlig (ca 30 %). Første fase med systemiske symptomer (feber, hodepine og muskelsmerter) varer opptil én uke (fase 1), og følges etter et feberfritt intervall, på ca. én uke, av symptomer på aseptisk meningitt og encefalitt med feber, hodesmerter, søvnløshet, forvirring, evt. oppkast, nakkestivhet, muskelsmerter og pareser, myelitt eller radikulitt (fase 2).

Supplerende undersøkelser

CSF: Inflammasjonstegn med økt antall lymfocytter (6-1200) og evt høyt proteinnivå. Evt måle spesifikke antistoffer (ofte negative i tidlig sykdomsfase) 
Serum:
Diagnosen stilles ved påvisning av spesifikke IgM antistoffer i serum (nøytralisasjonstest kan være nødvendig hvis ikke gulfeber, dengue, og West Nile kan utelukkes). Påvisning av IgG antistoffer i serum kan være «rest/arr» etter tidligere infeksjon. Serum kan sendes til mikrobiologisk avdeling, Sørlandet Sykehus, Kristiansand (link til remisselink til remisse), eller Folkehelseinstituttet (link til remisse). Virus nukleinsyre kan påvises med PCR i serum tidlig i sykdomsforløpet (fase 1), men er ikke sensitiv i fasen med nevrologiske symptomer. PCR analyser gjøres ved Folkehelseinstituttet.
MR: Minst 20 % har positive MR funn inkludert økt signal på T2 vektede bilder i thalamus (mest vanlig)3, basalganglier, capsula interna, splenium, cerebellum, pedunculum og hjernestamme. Myelitt og/el radikulitt kan også ses. Kontrastoppladning er sjelden.

Behandling

Symptomatisk behandling.

Prognose

Dødelighet i Vest- Europa er ca. 1 %, mens den er høyere for TBE forårsaket av TBE-FE og TBE-Sib. Ca 40 % får sekvele etter TBE-Eu (1/3 milde, 1/3 moderate, 1/3 alvorlige). En svensk studie fant at pasienter som hadde gjennomgått TBE hadde mer nevrokognitive utfall på gruppenivå enn kontroller4. Alvorlig forløp av akutt TBE og høy alder er assosiert med dårligere prognose.
Sykdommen har vanligvis et mildere forløp hos barn under skolealder.

Forebygging

Ved ferdsel i områder med mye flått anbefales det er å bruke lange bukser og være godt tildekket ved anklene. Det anbefales å gå på stier i stedet for på steder med høyt gress, lyng og kratt. Bruk av insektmidler med dietyltoluamid på hud og klær reduserer antall flått som fester seg.
For å redusere forekomsten av flått kan det hjelpe å holde høyt gress, busker og kratt nede (mindre fuktighet nær bakken – flått liker ikke tørke). Etter ferdsel i områder med mye flått bør man inspisere huden. Spesielt gjelder det barn (sjekk hodebunnen). Likeledes bør man lete etter flått på tøyet, også på vrangen. Det anbefales å dusje for å skylle bort flått som ikke har festet seg. Flått fjernes best ved å trekke den rett ut ved hjelp av pinsett eller fingre. Smøring med fett eller bruk av eter anbefales ikke.

Vaksine

Se råd fra Folkehelseinstituttet og EAN guidelines1.