Oversikt over laboratorietester

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 23, 2024

Her finner du en oversikt over aktuelle laboratorietester som kan gjøres ved klinisk mistanke om flåttbårne infeksjoner. Tolkning av borrelia antistoffsvar kan være vrient. Vi har laget en tolkningsoversikt for det her.

Borrelia-spesifikke antistoffer påvises ved en metode som kalles ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay). ELISA kan brukes for å teste blod og/eller spinalvæske. Det finnes også en annen type antistofftest som heter Western Blot teknikk, men denne brukes bare i spesielle tilfeller for å bekrefte eller avkrefte en svak positiv ELISA test.

Det er få frie borrelia-bakterier i blod og spinalvæske. Derfor er andre påvisningsmetoder som mikroskopi, arvestoffpåvisning ved PCR (Polymerase chain reaction), eller dyrkning ikke egnet i vanlig klinisk bruk. Men PCR er en god metode for påvisning av borrelia-DNA i hudbiopsier (ved ACA – Acrodermatitis Chronica Atrophicans, eventuelt ved tvilstilfeller av EM) og leddvæske (Borrelia artritt).

Mikrobe  Analyse  Laboratorium Referanselaboratorium Merknad 
Borrelia Antistofftesting. Påvisning av borrelia-spesifikke antistoffer i serum/spinalvæske (ELISA). Blot test brukes av og til for sjekke om svake utslag på antistoffer er sant positivt (utslag på blot) eller ikke. Ved enkelte sykdomsformer (Borrelia artritt/Erytema migrans/Acrodermatitis Chronica Atrophicans/Borrelia lymfocytom) kan det være aktuelt å analysere prøvemateriale med PCR. Ved Sørlandet sykehus gjøres det også rutinemessig Borrelia PCR i blod hos immunsupprimerte De fleste medisinsk-mikrobiologiske laboratorier i Norge tilbyr antistoffpåvising av borreliainfeksjon. Om det lokale laboratoriet ikke utfører undersøkelsen vil det sørge for analyse ved et laboratorium de samarbeider med. Direkte påvisning med PCR utføres ved Sørlandet sykehus og Sykehuset i Vestfold. Blot utføres ved Sørlandet sykehus/St Olavs Hospital/Sykehuset i Vestfold/Vestre Viken (Drammen)/Molde sjukehus Sørlandet sykehus De fleste medisinsk-mikrobiologiske laboratorier i Norge tilbyr antistoffpåvising av borreliainfeksjon. I noen tilfeller gjøres det PCR-analyse på spinalvæske. Anbefalt for barn med mistanke om nevroborreliose. Men det utføres også for voksne i spesielle tilfeller (mistanke om behandlingssvikt mm).
TBE Antistofftesting av TBE-spesifikke antistoffer i serum/spinalvæske (ELISA) og PCR. Sørlandet sykehus/Sykehuset i Vestfold/Folkehelseinstituttet. Det er kun Folkehelseinstituttet som utfører PCR. Folkehelseinstituttet Tidlig i forløpet kan antistoffprøvene noen ganger være negative. Dersom sykdomsbildet er alvorlig og man mistenker TBE kan det testes for virus-DNA i blod eller spinalvæske (PCR) i tidlig fase (da viruset fortsatt er til stede). Senere vil virus-DNA forsvinne og da er det antistoffer man tester for. Først IgM de første par ukene. Deretter IgG. Etter kort tid vil det også finnes celler i spinalvæsken som tegn på hjernebetennelse. Det kan også være utslag i blod som lave hvite blodlegemer og forhøyede leverprøver. PCR har lav klinisk sensitivitet sammenlignet med serologi men utføres i serum ved mistanke om viremisk initialfase av sykdommen med uspesifikke symptomer. TBE-PCR utføres også på immunsupprimerte og hos intensivinnlagte pasienter med alvorlig encefalitt. PCR i spinalvæske har svært lav klinisk sensitivitet men kan forsøkes i tillegg til PCR i serum hos de to sistnevnte gruppene.
Anaplasma phagocytophilum PCR (EDTA fullblod) og Mikroskopi. Antistofftesting er ikke tilgjengelige ved offentlige norske laboratorier. Diagnostikk (PCR) utføres ved Sørlandet Sykehus HF. Det finnes kun et privat laboratorium i Norge som tilbyr antistofftesting Påvisning av antistoffer mot A phagocytophilum bekrefter smitte men en titerverdi kan ikke skille mellom aktuell og tidligere infeksjon. Dette er fordi antistoffer kan gjenfinnes flere år etter primærinfeksjonen. En firefolds titerstigning i gjentatt prøve tilsier aktuell anaplasmose. Mikroskopi av blodutstryk kan utføres i akuttfasen men metoden har lav sensitivitet. Hos europeiske pasienter vil det kun ses morulae i granulocytter hos 50% av tilfellene.
Neoehrlichia mikurensis PCR (EDTA fullblod). Antistoffpåvisning er ikke aktuelt per dags dato (det er ikke etablert noen kommersiell serologisk test). Diagnostikk (PCR) utføres ved Sørlandet Sykehus HF    Hos immunsvekkede med feber og mistanke om flåttbåren infeksjon erfarer Sørlandet sykehus at neoehrlichiose er det mest sannsynlige funn og infeksjonen antas å være underdiagnostisert.
Babesia Direkte mikroskopi. PCR. Antistofftesting Det er kun mikroskopi som tilbys i Norge (Oslo Universitetssykehus). Babesia PCR utføres ved Statens Serum Institut i Danmark. Det finnes kun et privat laboratorium i Norge som tilbyr antistofftesting Hematologi-prøver gjøres spesielt med tanke på anemi. Levertransaminaser kan være forhøyet. Direkte mikroskopi utføres i parasittologisk lab på Oslo Universitetssykehus. Diagnosen kan stilles ved påvisning av parasitter i tykk eller tynn bloddråpe ved direkte mikroskopi (blodutstryk) men være vanskelig å diagnostisere pga. lavgradig parasittemi og likheten mellom malaria- og babesiaparasitten ved mikroskopi.
Rickettsia helvetica PCR (EDTA fullblod/spinalvæske).Ved mistanke om importert rickettsiose (eschar) er det aktuelt å undersøke biopsier fra bittsted.  Antistofftesting er ikke tilgjengelige ved offentlige norske laboratorier. Diagnostikk (PCR)utføres ved Sørlandet Sykehus HF. Det finnes kun et privat laboratorium i Norge som tilbyr antistofftesting Det er ingen rapporterte tilfeller av Rickettsia helvetica-infeksjon i Norge. En del eldre svenske studier antyder at Rickettsia helvetica kan ha vært involvert i nevrologisk sykdom men det er kommet lite ny dokumentasjon som støtter opp om dette.
Tularemi (harepest) Antistofftesting. PCR. Dyrkning Diagnostikk uføres ved St Olavs Hospital. Det finnes kun et privat laboratorium i Norge som tilbyr antistofftesting St Olavs Hospital Laboratoriediagnostikk av tularemi gjøres oftest ved serologi men det er ønskelig at det også tas prøve til agenspåvisning (puss/aspirat/biopsi) med PCR og dyrkning dersom dette er mulig.
Borrelia miyamotoi PCR (EDTA fullblod/spinalvæske). Diagnostikk (PCR) utføres ved Sørlandet Sykehus HF Spinalvæske er foretrukket ved nevrologiske symptomer. Prøver bør tas i symptomatisk fase og ikke mellom feber-/sykdomsepisoder da dette kan resultere i falske negative resultater. Det finnes kommersielle kit for påvisning av antistoffer for tilbakefallsfeber Borrelia-gruppen (inkludert B. miyamotoi) men metoden er ikke etablert ved laboratorier i Skandinavia.
Bartonella Antistofftesting og PCR Analyse tilbys ikke ved offentlige norske laboratorier. Antistofftesting og PCR utføres ved Statens Serum Institutt (Danmark). Det finnes kun et privat laboratorium i Norge som tilbyr antistofftesting Bartonellose smitter først og fremst via katteklor/bitt. Hunder kan i sjeldne tilfeller også overføre sykdommen. Flere forskjellige Bartonella-bakterier kan forårsake sykdom hos mennesker. Mikroben er påvist i flått i Europa men smitteoverføring til mennesker ved flåttbitt er ikke påvist. Derfor anbefales ikke rutinetesting for dette patogenet etter flåttbitt.