Ikke validerte borreliatester

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 24, 2020

Noen private laboratorier mener de kan påvise borreliose ved andre tester enn antistoff-tester. Noen pasienter kan derfor bli diagnostisert med borreliose ved bruk av slike tester, på tross av gjentatte negative antistofftester. Dette gjelder to typer cellulære tester (CD-57 og LTT). CXCL-13 er en mulig test for å følge forløp av nevroborreliose.

Telling av CD57-positive NK-celler

Det er publisert fra en forskningsgruppe studier hvor det konkluderes med at pasienter med langvarig borreliose har nedsatt antall CD57+ NK-celler i blod sammenliknet med andre. Gjennomgang av publikasjonene viser at det ikke finnes data som kan underbygge denne påstanden. Denne testen kan derfor ikke vektlegges ved diagnostikk av borreliose.

Borrelia lymfocyttransformasjonstest (LTT)

Dette er en test som skal påvise T-celler som er spesifikke for Borrelia etter stimulering av pasientens hvite blodlegemer i kultur med borreliaantigener. En validert LTT skal kun være positiv om pasientens immunforsvar har møtt Borrelia. Dette er sammenliknbart med antistoffundersøkelser, men LTT er en test som er mer komplisert å utføre. Valg av antigener er kritisk for å få en tilfredsstillende sensitivitet og spesifisitet. Testen krever også ferske blodceller. Transport av prøven til laboratoriet blir derfor kritisk.

LTT brukes for å diagnostisere en aktiv borreliose. Selv om testen skulle ha høy sensitivitet og spesifisitet så er det stor usikkerhet knyttet til om borreliaspesifikke T-celler kun vil påvises i blodprøver under pågående infeksjon og ikke etter en forbigått infeksjon eller eventuelt ved andre typer infeksjoner. Her er det mye som fremdeles må dokumenteres for analysen kan tas i bruk.

Dårlig validerte LTT vil kunne gi både falske positive og falske negative prøvesvar.

Påvisning av kjemokinet CXCL-13 i spinalvæske hos pasienter med nevroborreliose

Påvisning av CXCL3 i spinalvæske viser at pasienten har en aktiv immunrespons innenfor blod-hjerne barrieren. CXCL13 vil muligens være påviselig før en pasient har dannet intratekale antistoffer og kan derfor bidra til en tidlig diagnose av nevroborreliose. Siden CXCL3 også er assosiert med andre infeksjonstilstander så må klinikk og andre laboratoriefunn alltid vektlegges. Metoden er lovende for å vurdere om en pasient er kvitt sin infeksjon. CXCL13 skal da være negativ, mens borreliaspesifikke antistoffene vil vedvare over lang tid.