Forskningsnytt

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Forskningspris til Åslaug Rudjord Lorentzen. Åslaug jobber til daglig som nevrolog ved Sørlandet sykehus og også som rådgiver ved Flåttsenteret. Under nevrodagene denne uken ble hun tildelt forskningsprisen og 100 000 kr til prosjektet «Vaksinerespons ved potent MS behandling». I prosjektet som er et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus skal man vurdere responsen på covid-19 vaksiner hos Multippel sklerose pasienter som får medikamentell behandling (rituksimab, natalizumab, alemtuzumab, fingolimod og kladribin).Gratulerer Åslaug!

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Har kulda tatt knekken på flåtten? Og hvor trives flåtten best? Dette og mer kan du høre om når biolog og rådgiver ved Flåttsenteret, Yvonne Kerlefsen, blir intervjuet av Radio Luster (lokalradio for Sogn).

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
En ny britisk studie viser store funn av stoffet fipronil i elver i Storbritannia. Fipronil er mye brukt i flått- og loppemidler til kjæledyr, men kan være skadelig for insektliv og fiskebestander. Studien omtales i den siste utgaven av bladet Jakt & Fiske. Både artikkelen og studien er interessant og viktig lesning.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) er en vedvarende rødblå misfarging/endring av huden og det vanligste symptomet på sen utbredt borreliainfeksjon. Det er få store studier på ACA, men det ble nylig publisert et stort materiale på 693 slovenske pasienter. I snitt gikk det 12 måneder fra symptomene oppstod til diagnosen ble stilt. Hos alle pasientene (bortsett fra 2) var hudendringen lokalisert på arm eller bein. Rødblå misfarging, hevelse, tynning og rynking av huden var til stede hos henholdsvis 95%, 28%, 46% og 20% av pasientene. ACA er vanligst hos eldre kvinner (man vet ikke årsaken til kjønnsforskjellen). Ved mistanke om ACA anbefales både blodprøve og vevsprøve (PCR).

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Hilde Kristin Skudal, infeksjonslege ved Sykehuset i Telemark, er nå godt i gang med et nytt norsk forskningsprosjekt på TBE: Tick-borne encephalitis in Norway-acute phase characteristics and long tern outcomes. Studien består av en retrospektiv og en prospektiv del, og man skal blant annet forske på symptomer og kliniske funn hos TBE-pasienter, samt hvordan langtidsprognosen er. Pasientene som inkluderes i den prospektive delen skal følges opp i 3 år etter TBE-diagnosen. Flåttsenteret, Sørlandet sykehus, Sykehuset i Vestfold  og FHI er med som samarbeidspartnere. Studien er den første i sitt slag i Norge og svært viktig for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om TBE-infeksjon hos norske pasienter.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Fredag 5.februar 2021 skal Malin Veje, infeksjonslege ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg, forsvare avhandlingen sin “Tick-borne encephalitis - clinical and virological aspects” for graden PhD. Randi Eikeland (Flåttsenteret) skal være opponent. Disputasen holdes som en videokonferanse på Zoom, kl.09.00 – 13.00. Mer info og Zoom lenke finner du her.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Interessant artikkel fra det ledende forskningsmiljøet i verden på Borrelia artritt (leddborreliose). Artikkelen gir en god kunnskapsoppsummering om behandling og utvikling av vedvarende symptomer: https://www.jci.org/articles/view/138062  

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Feiltolkning av borrelia-antistoffer i blod gir økt risiko for overdiagnostisering av borreliose og potensiell forsinkelse av riktig diagnose. De fleste laboratorier tester fremdeles for både IgM og IgG antistoffer, men nyere studier, blant annet en svensk studie, har vist at IgM har liten nytteverdi i diagnostikk ettersom svært mange friske personer, eller personer som har andre sykdommer tester positivt på IgM (falsk positiv). Noen svenske, danske og norske laboratorier har de siste årene derfor sluttet å teste for IgM.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Fredag 22 januar skal Erik Thomas Thortveit forsvare avhandlingen sin for graden PhD. Erik jobber til daglig som nevrolog ved Sørlandet sykehus og har i flere år forsket på flåttbårne sykdommer. Prøveforelesningen og disputasen holdes som en videokonferanse på Zoom. Prøveforelesning kl. 10.15: «Vektorbårne CNS infeksjoner i et globalt perspektiv». Disputas kl. 12.15: «Flåttbårne infeksjoner og selvrapporterte helseplager; en helseundersøkelse i Søgne kommune, Sør-Norge». Både prøveforelesning og disputas er åpen for allmennheten. Mer info og zoom lenker finnes her.

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert oktober 1, 2021
Det finnes en enkel metode for å få en idé om hvor stor flåttbestanden er. Metoden kalles flagging og går ut på at man drar et stykke hvitt tøy, for eksempel et håndkle, gjennom vegetasjonen. Deretter er det bare å telle hvor mange flåtter som har festet seg på håndkleet. Nå viser resultater fra en ny finsk studie at bare et mindretall av aktive flått fanges opp ved denne metoden (én enkel flagging). Estimatene for flåttbestanden i noen flåttundersøkelser kan derfor være feil. Les studien her!