Who Is Afraid of Ticks and Tick-Borne Diseases?

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 3, 2020

I en stor skandinavisk studie som nylig ble publisert har man kartlagt folks kunnskap og risikooppfatninger om flått og flåttbårne sykdommer. 2686 personer i Danmark, Norge og Sverige deltok i undersøkelsen ved å svare på et spørreskjema med 48 spørsmål. Studien viser at folk oppfatter risikoen for flått og flåttbårne sykdommer som mye høyere enn hva den faktisk er og at kunnskapsnivået om flått og flåttbårne sykdommer er lav.

Risikoen for å få en flåttbåren sykdom etter et flåttbitt er lav, men for de som blir syke kan helsekonsekvensene noen gang bli store. Det kan være vanskelig for folk å vurdere hva den faktiske risikoen er, men det er et kjent fenomen at folk ofte overvurderer risikoen for å få enkelte sykdommer. Kunnskap om oppfattet risiko er viktig da det ofte er den, og ikke den faktiske risikoen, som påvirker folks atferd. I noen tilfeller kan frykten for flåttbårne sykdommer bli såpass stor at det påvirker dagliglivet, for eksempel ved at man at man unnlater å gå på tur i skogen, dra på hytta eller reise til områder med mye flått.

Blant de 48 spørsmålene i undersøkelsen, handlet syv om risikoforståelse, og ni om faktakunnskap vedrørende flått og flåttbårne sykdommer. I studien fant man at risikoen for å få borreliose ble vurdert som mye høyere (20%) enn hva den faktisk er i virkeligheten (2%). Det samme gjaldt for TBE, selv om mange svarte riktig på at TBE generelt gir mer alvorlig sykdom enn borreliose. Kunnskap om flått, borreliose og TBE var generelt lav. Halvparten av de som svarte trodde for eksempel at det finnes en vaksine mot borreliose (finnes kun mot TBE), og 25% visste ikke at borreliose kan behandles med antibiotika. Færre enn 20% i Norge og Danmark visste at det finnes en vaksine mot TBE og kun 34% visste at TBE ikke kan behandles med antibiotika. Mange av de som deltok i undersøkelsen klarte heller ikke å identifisere en flått. Mens de fleste (92%) kunne identifisere en fullsugd hunnflått, var det bare halvparten som klarte å kjenne igjen en voksen hunnflått og en nymfe. Kunnskapen var spesielt lav hos menn og hos yngre personer mellom 18-29 år. Personer med høyere kunnskapsnivå oppfattet risikoen ved flåttbitt og borreliose som lavere, og risiko ved TBE som høyere. Personer med som selv hadde hatt borreliose oppfattet også risikoen som lavere enn de som ikke hadde hatt borreliose.

Resultatene i studien støtter opp om viktigheten av informasjonsarbeid om flått, flåttbårne sykdommer og forebyggende tiltak, siden det kan realitetsorientere oppfattet risiko. En overvurdering av risiko kan ha negativ innvirkning på folkehelsen, da dette for eksempel kan føre til redusert tid brukt på utendørs rekreasjon. Likeså kan en undervurdering av risiko være negativt, da dette kan føre til mindre bruk at forebyggende tiltak mot flått.

Referanse: Who is afraid of ticks and tick-borne diseases? Results from a cross-sectional survey in Scandinavia.