Luneng tapte søksmål mot staten

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert juni 28, 2017

Rolf Luneng drev tidligere Norsk Borreliose Senter i Oslo, men ble i 2013 fratatt autorisasjonen som lege, og senteret ble nedlagt.

Helsetilsynet konkluderte med at Luneng hadde brutt helsepersonellovens krav til forsvarlig virksomhet.

I begrunnelsen for å frata Luneng autorisasjonen skrev Helsetilsynet blant annet:

– Behandlingen var ikke i tråd med god praksis, hverken når det gjaldt utredning, indikasjon, kombinasjon av antibiotika, dosering eller lengde av behandlingen.

Luneng klaget beslutningen inn for Statens helsepersonellnemnd, men nemnda opprettholdt vedtaket.

Nemnda mente at Lunengs var uegnet til å utøve yrket som lege på grunn av «grov mangel på faglig innsikt». Blant annet ble det vist til at en pasient hadde utviklet behandlingsresistente bakterier og leversvikt, og behandlingen ble karakterisert som grovt uforsvarlig.

Luneng har tidligere avvist kritikken og mener at behandlingen var forsvarlig. Han har anslått at 70 prosent av pasientene ble friske eller vesentlig bedre.

Luneng gikk til sak mot helsepersonellnemnda i et forsøk på å få lisensen tilbake. Advokat Trond W. Andersen i Advokatfirmaet Lippestad AS tok på seg oppgaven som forsvarer for Rolf Luneng.

Det ble satt av fem dager ( 5-9. september) til hovedforhandling i Oslo Tingrett. Retten mottok forklaring fra i alt 19 vitner, hvorav 4 var sakkyndige vitner.

Torsdag den 6. oktober falt dommen. Luneng tape sitt søksmål mot Helsepersonellnemda. Han har midlertidig mulighet til å anke innen 4 uker, så det er fremdeles usikkert om dommen blir stående.